top of page

执委 2012-2013

主席:  Prof Zhanfeng Cui (Chairman)

Prof Wen Wang (Chairman elect)

Prof Qingbo Xu (Past Chairman)

副主席:  Dr Xin Fang

Dr Henglong Hu

Dr Daqing Ma

Prof Tiantian Zhang

秘书处:  Dr Xin Fang (secretary-in-general)
Mr Cheng Ge (coordinator)
Dr Yannan Jin (newsletter)
Dr Li Li (public officer)
Dr Xiaoke Yin (website)

首席财务主管:  Dr Xuebin Dong

筹款:  Prof Zhanfeng Cui
Dr Henglong Hu
Dr Daqing Ma
Dr Xiongzhong Ruan
Prof Qingbo Xu

会员数据库:  Dr Zhidao Xia
Prof Tiantian Zhang

学术组:  Prof Mingqing Du
Prof Xin Lu
Dr Xiongzhong Ruan

地区特别代表:  Dr Chen SiTu (Northern Ireland)
Dr Hongwei Zhang (Manchester)
Dr Yinbiao Sun (London)
Dr Zhidao Xia (Wales)
Dr Hong Yue (Scotland)

bottom of page