top of page

执委 2013-2014

主席:  Prof Wen Wang (Chairman)

Prof Xiaoyun Xu (Chairman elect)

Prof Xiaoyun Xu (Chairman elect)

秘书处:  Dr Lingfang Zeng (secretary-in-general)

Dr Xiaoke Yin (website) 

首席财务主管:  Dr Xuebin Dong

筹款:  Prof Zhanfeng Cui
Dr Henglong Hu
Dr Daqing Ma
Dr Xiongzhong Ruan
Prof Qingbo Xu

会员数据库:  Dr Zhidao Xia
Prof Tiantian Zhang

学术组:  Prof Mingqing Du
Prof Xin Lu
Dr Xiongzhong Ruan

bottom of page