top of page

执委 2014-2015

主席:  Prof Xiaoyun Xu (Chairman)

Prof Daqing Ma (Chairman elect)

Prof Wen Wang (Past Chairman)

秘书处:  Dr Jia Li (secretary-in-general)

Dr Quan Gu (newsletter and membership)

Dr Xiaoke Yin (website)

首席财务主管:  Dr Xuebin Dong

筹款:  Prof Zhanfeng Cui
Dr Henglong Hu
Dr Daqing Ma
Dr Xiongzhong Ruan
Prof Qingbo Xu

会员数据库:  Dr Zhidao Xia
Prof Tiantian Zhang

学术组:  Prof Mingqing Du
Prof Xin Lu
Dr Xiongzhong Ruan

bottom of page