top of page

COMMITTEE MEMBERS 2003-2005

Executive Chairman:  Professor Xin Lu

Vice Chairmen:  Prof. Ming-Qing Du (Academic Affairs)
Dr. Henglong Hu (Society Promotion and External Affaires)
Dr. Wei Wang

Secretary-General:  Dr. Qihe Xu (Secretary-General)

Vice Secretary-General:  Dr. Ying Hong

Vice Chairman & Treasurer:  Dr. Xiaopeng Li

Treasurer:  Dr. Bin Gao

CIO, IT Department:  Dr. Xin Fang

Standing Committee Member (Academic Affairs):  Dr. Shijie Cai (Ex-Chairman)
Dr. Dong-Fang Chen
Dr. Ming Lei
Dr. Mengxing Tang
Dr. Ming Hong Shen

bottom of page