top of page

COMMITTEE MEMBERS 2013-2014

Chairmen:  Prof Wen Wang (Chairman)

Prof Xiaoyun Xu (Chairman elect)

Prof Xiaoyun Xu (Chairman elect)

Secretariat:  Dr Lingfang Zeng (secretary-in-general)

Dr Xiaoke Yin (website) 

Chief treasurer:  Dr Xuebin Dong

Fund-raising:  Prof Zhanfeng Cui
Dr Henglong Hu
Dr Daqing Ma
Dr Xiongzhong Ruan
Prof Qingbo Xu

Member database:  Dr Zhidao Xia
Prof Tiantian Zhang

Academic group:  Prof Mingqing Du
Prof Xin Lu
Dr Xiongzhong Ruan

bottom of page