top of page

COMMITTEE MEMBERS 2014-2015

Chairmen:  Prof Xiaoyun Xu (Chairman)

Prof Daqing Ma (Chairman elect)

Prof Wen Wang (Past Chairman)

Secretariat:  Dr Jia Li (secretary-in-general)

Dr Quan Gu (newsletter and membership)

Dr Xiaoke Yin (website)

Chief treasurer:  Dr Xuebin Dong

Fund-raising:  Prof Zhanfeng Cui
Dr Henglong Hu
Dr Daqing Ma
Dr Xiongzhong Ruan
Prof Qingbo Xu

Member database:  Dr Zhidao Xia
Prof Tiantian Zhang

Academic group:  Prof Mingqing Du
Prof Xin Lu
Dr Xiongzhong Ruan

bottom of page